Klauzula informacyjna rodo

MBK Bogusław Kamiński

MBK Bogusław Kamiński dochowuje szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności danych osobowych i rozliczalności ich przetwarzania oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. Przywiązujemy bardzo dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane w przebiegu procesów biznesowych.

Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MBK Bogusław Kamiński z siedzibą w Olecku, ul. Wiejska 12b, 19-400 Olecko. NIP: 847-10-97-492, REGON: 280465259 ( dalej jako MBK lub ADO)

Kontakt z Administratorem danych osobowych.

Z Administratorem można się skontaktować:

 • telefonicznie:

 • mailowo:

 • drogą pocztową: na adres siedziby MBK Bogusław Kamiński ul. Wiejska 12b, 19-400 Olecko.

Inspektor ochrony danych.

Administrator nie powołał /powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych:

 • telefonicznie:

 • mailowo:

 • drogą pocztową: na adres siedziby MBK Bogusław Kamiński ul. Wiejska 12b, 19-400 Olecko.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 1. w przypadku Użytkowników naszej strony internetowej: analizowanie zachowań na stronie internetowej (np. częstotliwość, przeglądane zakładki), w celu realizacji własnych

 1. działań marketingowych lub zapewnienia Ci spersonalizowanych reklam, w szczególności na potrzeby profilowania tak, by reklamy te były dopasowane do Twoich zainteresowań preferencji – zgoda użytkownika (wyrażona poprzez akceptację ustawień przeglądarki w zakresie używania plików cookie),

 1. udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnej inwestycji lub mieszkania – zgoda potencjalnego klienta (zamówienie oferty)

 1. przekazywanie ofert dotyczących ADO – zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (zbieramy odrębne zgody na każdą z tych form)

 2. przeprowadzenie z ADO rozmowy zdalnej w formie wideo i jej utrwalenie w celach archiwizacyjnych (dowodowych) – zgoda klienta na przetwarzanie wizerunku wyrażana przed rozpoczęciem rozmowy poprzez aktywne działanie (kliknięcie przycisku zgodnie z podaną wcześniej informacją), a dodatkowo w zakresie innych danych podawanych podczas rozmowy – prawnie uzasadniony interes, jakim jest utrwalenie rozmowy w celach dowodowych

 3. realizacja zawartych umów, dotyczących nabycia nieruchomości, najmu, obsługi nieruchomości dostawy produktów/usług dla nas:

 • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, a także

 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, prawa budowlanego (w przypadku nieruchomości), jak też

 • prawnie uzasadnione interesy MBK Bogusław Kamiński, rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników

 1. bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – prawnie uzasadnione interesy MBK Bogusław Kamiński rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu

 2. monitoring wizyjny terenu budowy lub terenu zakładu pracy – prawnie uzasadnione interesy MBK Bogusław Kamiński rozumiane jako ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie budowy lub zakładu pracy, zapobieganie nadużyciom lub nieprawidłowościom na terenie budowy/zakładu pracy

Poza tym, co opisaliśmy wyżej, informacje o preferencjach naszych klientów, np. rodzaje mieszkań czy inwestycji, którymi klienci są zainteresowani, wybierane lokalizacje (miasta, dzielnice), metraż, bez wykorzystywania imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania, czy innych danych osobowych zestawiamy w formie zbiorczej. Dane wykorzystywane do takiego zestawienia pochodzą zarówno z naszych stron internetowych (po wysłaniu nam formularza z zapytaniem o ofertę), bądź podawane są nam w trakcie podpisywania umowy (rezerwacyjnej, sprzedaży). Takie zbiorczo zebrane informacje wykorzystujemy do:

 • tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych;

 • tworzenia profili look alike, czyli kierowanie materiałów marketingowych do podobnej grupy klientów poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich filtrów wyszukiwania, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich klientów, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań czy preferencji zakupowych (w oparciu o zagregowane dane dotyczące innych klientów).

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe.

Zazwyczaj źródłem danych jesteś Ty, czyli sama osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta (np. dostawcy usług wykończeniowych, budowlanych, stroną umowy najmu), bądź reprezentantem naszego klienta i współpracujesz z nami w jego imieniu to możliwe jest, że otrzymamy Twoje dane kontaktowe odpowiednio od tego kontrahenta lub klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

Dobrowolność podania danych osobowych.

Podawane nam dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie może wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora. Dane osobowe udostępniamy gdy:

 • dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów (np. organy kontrolujące, komornik, Policja)

 • dzieje się to w wyniku konieczności spełnienia przez nas obowiązku prawnego (np. udostępnienie danych do ZUS, US, na tablicy informacyjnej na budowie)

 • dzieje się to, gdyż jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń, udostępnienie danych do kancelarii notarialnej podczas nabywania nieruchomości w formie aktu notarialnego)

 • dzieje się to, ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej)

 • dzieje się to w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie których upoważniamy dostawców usług dla nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek ujawniających się na nieruchomościach).

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Tobą zawieramy, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria:

 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych,) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody

 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – dane przechowujemy do czasu ustania okresów, na podstawie których Ty lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia

 • w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo.

 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy – tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia.

Twoje prawa.

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu

przez nas Twoich danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia,

c) żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie. Na

Twoje żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych,

f) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy

Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw możesz

wnieść w każdym czasie,

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu

bezpośredniego. Taki sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie.

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uznasz, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych dopaństw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje o źródle danych i dobrowolność ich podania

Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.


Znajdź swoje
wymarzone mieszkanie

Znajdź nas
w social mediach

Skontaktuj się
z nami

Telefon: +48 516 200 010
Email: nowa@wiejska.eu
Dom Polski Plac Wolności 26 19-400 Olecko

Partner kredytowy
DOM POLSKI

Telefon: +48 501 514 614
Email: olecko@dom-polski.com.pl Plac Wolności 26, 19-400 Olecko
© 
MBK
NOWA WIEJSKA
Zaprojektowane przez SIGMA

INFORMACJE PREZENTOWANE NA STRONIE NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

ZarezerwujKlauzula Informacyjna RODO

Cieszymy się, że podoba Ci się to mieszkanie.